Velkommen til Kommuneforlaget

 

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom forskellige faglige publikationer, COK-udgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Hvis du har problemer med at logge ind er du velkommen til at kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800 (du finder Log ind-knappen oppe i højre hjørne).

 

Vejledning om ferie
for ansatte i kommuner 2020

De nye ferieaftaler træder i kraft den 1. september 2020. Hermed implemen­teres den nye ferielov, som træder i kraft samtidig. Den nye ferielov er den største ændring af feriereglerne i mange år. Den ændrer grundlæggende på optjening af afholdelse af ferie fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

Borgerinddragelse i praksis

En håndbog til alle der ar­bej­der med at inddrage bor­gere, brugere eller med­lemmer. Læseren bliver guidet gennem hele pro­ces­sen med konkrete anbe­fa­lin­ger, eksempler, dilem­maer, ideer til metodevalg, tjeklister og masser af inspiration til alle faser - før, under og efter. Inddragelse gavner de fleste processer, men der findes ingen hurtige genveje eller færdige skabeloner. Alle pro­ces­ser er unikke og kræver god tid og forbe­re­del­se.

Kommunal ansættelse 2020

Bogen indeholder en grun­dig beskrivelse af den jura - lovgivningen og de kollek­tive aftaler - der er grund­laget for personaleadmini­stra­tionen i kommu­nerne, samt talrige resumeer af vigtige retsafgørelser. Bogen har vundet indpas som håndbog for alle, der beskæftiger sig med ansættelses­forhold i det offentlige: kommunernes perso­nalekontorer, tillidsrepræsentanterne og personaleorganisationerne.

Password

Log ind

Log ind